Teamopstellingen, een vorm van organisatieopstellingen.

Door Anja Brasser.

De bekendheid en populariteit van Organisatieopstellingen neemt steeds meer toe. De auteur is een ervaren organisatieopsteller. Het fascinerende van deze methode is dat je zeer snel tot de kern van een probleem kunt komen. In een oogopslag kan men  zien waar de schoen wringt en ook in welke richting de oplossing zit. 

1  Wat zijn systemische opstellingen?  .

Systemische opstellingen zijn te beschouwen als een taal om een werkelijkheid te beschrijven. Bij organisatieopstellingen staat de ruimtelijke representatie geheel op de voorgrond.
Een opstelling doet men door middel van vertegenwoordigers. Degene die een vraag of een probleem inbrengt kiest mensen die in een groep aanwezig zijn, om de verschillende onderdelen te vertegenwoordigen. Zij komen, zonder dat ze kennis hebben van het probleem in contact met wezenlijke informatie.(Weber 2001).
Het grote voordeel van dit ruimtelijk uitbeelden is dat men in korte tijd een overzicht heeft van het geheel. Bijvoorbeeld als men de leden van een team opstelt, kun je meteen zien waar de aandacht heen gaat van het team door de blikrichting van degenen die zijn opgesteld.

Door van buiten te kijken naar datgene wat men op heeft gesteld, dus afstand te nemen, krijg je een heel ander beeld dan als je er zelf middenin zit. Als we een opstelling doen hebben we  de mogelijkheid om afstand te nemen en naar onszelf binnen het geheel kijken.     
Systemisch is het werken met een systeem. Het kenmerk van een systeem is dat er een verbinding is door een gemeenschappelijk doel. Systemen zijn bijvoorbeeld: bedrijven, organisaties, een afdeling, een team, en families. Systemisch werk voor organisaties is ontstaan in 1995.

1.1  De bron

Bert Hellinger, (Dld 1925) psycho-analyticus, pedagoog en filosoof, is de grondlegger van systemische opstellingen. Behalve verschillende psychotherapeutische richtingen, zijn er ook andere invloeden zoals vanuit de filosofie: fenomenologie, en vanuit de biologie: morfogenetische velden. Bert Hellinger heeft de kennis hierover, en dan met name over het geheugen van een systeem, toegepast op families en later op organisaties. Gunthard Weber(Dld) heeft veel gedaan voor de verdere ontwikkeling van de methode voor organisaties.

1.2  De basispricipes

Een systeem  kan goed functioneren als aan een aantal basisprincipes (Weber, 2003) wordt voldaan:

 •  ieder heeft even veel recht op een plaats
 • er is een juiste ordening van posities
 • balans in geven en nemen
 • anciënniteit (wie of wat is er het langst)

Er zijn mechanismen die op kunnen treden als aan een aantal wetten van dat systeem niet voldaan wordt. De kern hiervan is dat het evenwicht van het systeem uit balans raakt.  
Hoe de mechanismen zullen uitwerken als er niet aan deze wetten voldaan wordt is onduidelijk. Wel dat er een compensatie plaats vindt. Het systeem(als een mobile) heeft de balans nodig.

Het volgende voorbeeld laat dit zien:  
In een team van ambtenaren bij een Gemeente werd een van de medewerkers achteruit gezet in functie. Zonder het zichzelf te realiseren had hij zich geďdentificeerd met een collega die volgens hem te hard was beoordeeld en ontslagen. Door hetzelfde gedrag als zijn collega te vertonen 'eerde' hij hem zonder het zelf te beseffen.  Tijdens een opstelling werd hij zich daar bewust van. Door zijn ex-collega te erkennen voor zijn inzet, was hij vrij om het gedrag van de ex-collega te volgen of niet.

1.3  Systemen

Een belangrijk principe is dat ieder mens bij een systeem of meerdere systemen hoort.  Een systeem kenmerkt zich door het feit dat elk onderdeel van dat systeem een ander deel kan beďnvloeden om zodoende het systeemevenwicht te handhaven. Het is te vergelijken met een "mobile" waarin alles met elkaar verbonden is. Als dus door een bepaalde gebeurtenis(sen) het evenwicht verstoord wordt dat op een andere plaats in de organisatie gecompenseerd. Het volgende voorbeeld illustreert dit:

Tijdens bijeenkomstvoor organisatieopstellingen heb ik een inleiding gegeven over systemisch werk en teams. Een deelnemer bracht een vraag in over haar team. Haar vraag was: waarom kunnen we geen team worden? Tijdens de opstelling bleek dat de positie van de coördinator was ondermijnd. Haar manager gaf haar opdrachten die eigenlijk tot zijn takenpakket behoorden. Hoewel de manager  dit tijdens de opstelling erkende, was voor de coördinator de maat vol. De persoon die de coördinator vertegenwoordigde  vond pas rust, toen ze een plaats buiten het team had.
De vrouw die de vraag had ingebracht kreeg door de opstelling meer begrip voor het anderszijn van haar collega's.  

Zij vertelde ruim 1 jaar na de opstelling: "De opstelling heb ik ervaren als een zachte heelmeester. Ik ervoer hoe ik in relatie stond met de mensen waar ik toch moeite mee had. Ik zag de context van de ander en kon daardoor beter rekening met mijn collega's houden. Het relativeerde en ik kon beter afstand nemen. De coördinator werd trouwens vrij kort na de opstelling projectleider van een ander project."    

Een opstelling is geen script voor wat in de werkelijkheid uitgevoerd moet worden. Het schept mogelijkheden voor het herstel van balans. Degene die de vraag heeft ingebracht besluit wat hij/zij ermee doet.           

1.5   Interventies.

De eerste stap van de begeleider is om de vertegenwoordigers te laten beschrijving wat ze ervaren, op de plaats waar men staat. Dit is de fenomenologische benadering. Daarna wordt gekeken  op welke plek men het beter heeft. Hierbij houdt de begeleider steeds de 4 basis principes in het achterhoofd.  

Eén van de interventies die tijdens de opstelling kunnen plaatsvinden is het uitspreken van erkenning,  zoals: "Ik kan nu pas zien wat je gedaan hebt voor onze afdeling en ik wil je daar graag voor erkennen". Door  interventies komt er een proces op gang dat het systeem weer in balans brengt. Het innerlijk beeld dat men heeft van de situatie veranderd hierdoor.   

Een voorbeeld:  
Een veiligheidsman van een chemisch bedrijf, die verantwoordelijk was voor de veiligheidsvoorschriften in zijn bedrijf, deed een opstelling over het feit dat zijn collega's zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hielden terwijl ze toch veelal met reële gevaren te maken hadden. Pas toen de vertegenwoordigers van het afdelingshoofd en de medewerkers de collega en het lot van hun collega erkenden, deze was door een arbeids-ongeval blind en arbeidsongeschikt  geworden, kwam er rust in het team.  
Niet verwerkte traumatische gebeurtenissen op de werkvloer kunnen hun invloed hebben op teams en de leiding ervan. Door zich niet aan de veiligheidsvoorschriften te houden erkenden de medewerkers hun collega onbewust.
(Ruppert, 2001)  

2.   Toepassingsmogelijkheden van opstellingen in teams

In de wereld van organisatieopstellers wordt veel gewerkt met teamopstellingen. Ik geef eerst een eenvoudig voorbeeld van hoe het werkt. Dan vertel ik wat voor andere toepassingsmogelijkheden er zijn. Tenslotte ga ik in op het belang van het erkennen van het  'niet weten' tijdens een opstelling van een team.  

2.1   Beelden van teams

Teamleden hebben onderling beelden over elkaar. Ieder teamlid heeft een beeld van de andere teamleden en van het werk en het doel van het team. Deze beelden kunnen functioneel zijn, maar kunnen soms ook een goede samenwerking en het werken aan het doel van het team in de weg staan.

Door in een opstelling deze werkelijkheid te benoemen, de plaats en de blikrichting van de plaatsvervangers te wijzigen, op zo'n manier, dat iedereen binnen het systeem rust heeft,  ontstaat een krachtgevende weergave van het systeem. Er kunnen  nieuwe beelden ontstaan,

van elkaar, maar ook van het doel van het team en de taken.

Dit schept mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en relaties binnen een team.  

Het volgende voorbeeld laat dat zien hoe datgene wat niet erkend is een dominante rol kan spelen in een team.

De coach van een team, werkzaam in een Blijf van mijn Lijf Huis wilde graag weten hoe ze de onderlinge spanningen binnen het team kon oplossen. Tijdens de opstelling werden verschillende dingen duidelijk, echter de onderlinge strijd bleef bestaan. Tot de reden van de spanningen werd opgesteld: het bleken  de daders te zijn. Er kwam rust binnen het team toen dat duidelijk werd.

2.2    Ontwikkelingen in opstellingenwerk

Er kunnen verschillende redenen zijn om een teamopstelling te doen.
Natuurlijk bij conflicten binnen het team, maar ook bij problemen met leidinggeven, het niet adequaat functioneren van een team, bij steeds terugkerende problemen of als men niet voldoende resultaten haalt.  Maar ook: waarom worden we geen team? Welke actie of advies aan dit team maakt het werk van het team tot een succes? Wat gebeurt er bij reorganisatie? Wat is de invloed van deze methode als we het invoeren?  En ook natuurlijk als men medewerkers wil vervangen. Een opstelling draagt bij aan een oplossing.

De ontwikkelingen van teamopstellingen zijn volop in beweging. In Nederland neemt de populariteit ervan steeds meer toe. Binnen diverse organisaties, de overheid, instellingen, het onderwijs, vinden organisatieopstellingen plaats.

Matthias Varga von Kibed en Insa Sparrer spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van teamopstellingen. Zo was het voorheen een voorwaarde voor systemische opstellingen dat men altijd andere("vreemde") mensen nodig had om een team op te  kunnen stellen. De eigen mensen hebben veelal hun eigen weerstand en vooroordelen over elkaar en zichzelf. Insa Sparrer (2002) beschrijft  in haar boek Wunder, Lösung und System hoe je teamopstellingen kunt combineren met het groepsproces. Eerst wordt het team opgesteld, na de opstelling gaan de mensen zitten en gebruikt men de ontdekkingen van de opstelling bij de onderlinge uitwisseling. Zoals: hoe behandelen we nu het onderwerp reorganisatie tijdens de teamvergadering van aanstaande maandag met dit gegeven in ons achterhoofd?

Later(2003) heeft Matthias de interne opstellingen hier aan toegevoegd. De teamleden wisselen dan van positie. Zodat ze ook kunnen ervaren hoe het is om in de huid van bijvoorbeeld een collega te kunnen kruipen die steeds dwars ligt. Of die ene collega die steeds ziek is als het juist zo druk is. Hiervoor heb je geen mensen van buiten het team nodig. Hoewel dit uiteraard wel de voorkeur heeft. Dit is een mogelijkheid als men geen "pottekijkers" erbij willen hebben. Het is echter ook mogelijk om een "bedekte" opstelling te doen. Herbij weten de representanten niet waar het omgaat.  

Bij het opstellen van een team van een hulporganisatie dat uit competente medewerkers bestond bleek dat hun daadkracht op een bepaalde manier was belemmerd. Tijdens de opstelling bleek dat men al heel lang samenwerkte en elkaar goed kende, daardoor waren er vriendschapsrelaties ontstaan, dit ontkrachtte hun daadkracht. Toen hier duidelijk onderscheid in werd gemaakt doordat ik ze vroeg om  verschillende symbolen te kiezen bij de verschillende posities,  kwam de daadkracht weer terug.   

2.3  De positie van de begeleider

Tijdens het leiden van een opstelling is het noodzakelijk dat degene die de leiding heeft zowel de helicopter view hanteert, dus overzicht heeft als zich ondergeschikt maakt aan dat wat er tijdens de opstelling gebeurt.

Het kan ook zijn dat er tijdens de opstelling geen duidelijkheid komt waar precies het probleem zit. Door dat te erkennen komt het inzicht. Als ik mijn bewustzijn vergroot, groter maak dan wat ik als individu weet, kan de juiste informatie via de vraagsteller komen of ook uit de groep.

Een opstelling blijft een onderzoek, waar de uitslag van tevoren niet vaststaat.  

3  Conclusie

Teamopstellingen zijn  een manier om te gebruiken bij problemen of ontwikkelingen binnen een team. Eerder heb ik besproken welke onderwerpen zinvol zijn om via een systeem opstelling te onderzoeken. Deze methode is niet voor alle problemen in een team geschikt. Voor problemen t.a.v. bijvoorbeeld visieontwikkeling is het noodzakelijk dat alle teamleden hierbij betrokken worden. Bij een teamopstelling kan 1 teamlid, mits hij of zij een grote betrokkenheid heeft, zoals bijvoorbeeld de manager, maar ook degene die het langst in dienst is, een opstelling voor het team doen.

Voor visie ontwikkeling maar ook bij teambuilding heb je andere technieken nodig.
Als men merkt dat men steeds tegen dezelfde problemen aanloopt is een teamopstelling een goede optie.

 

Literatuurlijst:

 1. Gunthard Weber over het werk van Gunthard Bert Hellinger: De praktijk van familieopstellingen 2002. Uitgeverij Altamira Becht, Haarlem.
 2. Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger: Het succes van organisatieopstellingen 2003.Uitgeverij Altamira Becht, Haarlem.  
 3. Nick Blaser: Familieopstellingen, in: Bres, augustus/september 2002. p.24-32
 4. Ghislaine Bomberger: De kracht van Beelddenken. 2004. Uitgeverij Nelissen, Soest.
 5. David Pratt: Rupert Sheldrake: een theosofische evaluatie, artikel. In : Sunrise, november/december 1992. Theosophical University Press Agency.
 6. Insa Sparrer: Wunder, Lösung and System. 2002.Carl-Auer-Systeme Verlag. Heidelberg.
 7. Demonstratie van Matthias Varga von Kibéd tijdens een congres voor Organisatieopstellingen  in Kassel 2003.      
 8. Franz Ruppert: Berufliche Beziehungswelten. 2001. Carl-Auer-Systeme Verlag.  Heidelberg.  


Email: clearvision@xs4all.nl
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 341439500000.
B.T.W. nummer 0672.92.598

Download deze text in MS-Word document

Data en locaties: zie agenda.

Neem contact op...